Pravidlá projektu "Zlatá Firma"

§1. Slovník

Pojmy obsiahnuté v týchto Pravidlách sú nahradené nasledujúcimi, pokiaľ predpisy výslovne neuvádzajú inak:

 1. Prevádzkovateľ - Beautiful Company sp.z o.o. k. so sídlom vo Wroclaw na ul. Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław, zapísaná do Národného súdneho registra Okresným súdom vo Wroclawi, Obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000749100, NIP: 8943132676, REGON: 381313360
 2. - informácie na stránke Prevádzkovateľa o výbere účastníka projektu Zlatá Firma.
 3. Účastník - podnikateľský subjekt - fyzická osoba podnikajúca vo vlastnom mene alebo právnická osoba
 4. Pravidlá - znamená tieto pravidlá projektu "Zlatá firma"
 5. < li> Portál – internetová stránka – napr. Facebook, Google Maps, Booking.com atď.
 6. Projekt – znamená všetky skutočné a právne aktivity súvisiace s udeľovaním ocenení v rámci projektu Zlatá Firma.
 7. Overenie – Účastnícky výskumný proces

§2. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá definujú pravidlá a postup pri organizovaní projektu „Zlatá Firma“ a platformy www.zlatafirma.eu
 2. Projekt je organizovaný na území Európy a podlieha poľskej legislatíve.
 3. Cieľom udeľovania ocenení je propagovať účastníkov projektu, ktorých najlepšie hodnotia používatelia internetu na webových stránkach, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé a dôveryhodné. Prevádzkovateľ zakaždým analyzuje a vyberá portály, z ktorých odvodzuje názory na účastníkov projektu. Následne po analýze prevádzkovateľom sú vybraní Účastníci - víťazi projektu, ktorí sú propagovaní prostredníctvom reklamných a marketingových aktivít Prevádzkovateľa podrobne popísaných v týchto pravidlách.
 4. Účasť v Projekte je dobrovoľná a bezplatná.
 5. < li> Práva duševného vlastníctva Prevádzkovateľa obsiahnuté na jeho stránkach, najmä k textom, informáciám, materiálom, obsahu, grafike, fotografiám, sú výhradným vlastníctvom Prevádzkovateľa a podliehajú právnej ochrane.
 6. Kopírovanie, odosielanie, upravovanie, spracovanie, redistribúcia vyššie uvedených materiálov je zakázané s výnimkou samostatného oprávnenia udeleného Prevádzkovateľom.

§3. Víťaz a oceňovanie

 1. Účastníkmi projektu sú subjekty, ktoré sa buď priamo hlásia prevádzkovateľovi, alebo budú prevádzkovateľom vyberané automatizovaným spôsobom z verejne dostupných databáz podnikateľských subjektov v danej krajine. Po výbere zoznamu Účastníkov špecializovaný softvér Prevádzkovateľa vyhľadá internetové profily súvisiace s daným Účastníkom, ktoré obsahujú hodnotenia alebo bodové recenzie.
 2. Prevádzkovateľ zakaždým nezávisle vyberie portály, z ktorých odvodzuje hodnotenia týkajúce sa účastníkov projektu, berúc do úvahy spoľahlivosť informácií obsiahnutých na týchto portáloch a ich širokú dostupnosť. Prevádzkovateľ nebude používať informácie z webových stránok s neoverenou povesťou alebo zdrojmi, špecializovanými alebo všeobecne nedostupnými. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komentárov k Účastníkom zverejnených na internete a nezodpovedá za recenzie, ktoré neboli dostupné pre softvér Prevádzkovateľa alebo ku ktorým nemal Prevádzkovateľ z iných dôvodov prístup. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za recenzie / hodnotenia, ktoré boli zverejnené po vykonaní analýzy. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za recenzie/hodnotenia, ktoré z akéhokoľvek dôvodu neboli sprístupnené, zverejnené a ktoré nebolo možné overiť v priebehu výskumu a po jeho ukončení.
 3. Po zozbieraní informácií z vybraných portálov prevádzkovateľ robí analýzu zozbieraných názorov. Účastník, ktorý získal aspoň 85% kladných názorov, má nárok na ďalšiu účasť v Projekte.
 4. Analýza názorov spočíva v tom, že Prevádzkovateľ berie do úvahy recenzie / hodnotenia zverejnené na portáloch (pre škálu od 1 do 5 považuje prevádzkovateľ za pozitívne len 4 alebo 5, pre škálu od 1 až 10 považuje Prevádzkovateľ za kladné hodnotenie len od 8 do 10). Vyššie uvedená analýza sa vykonáva samostatne pre každý portál. Následne Prevádzkovateľ vykoná súhrnnú analýzu zo všetkých Portálov, na ktorých má Účastník svoje profily a použije ich na určenie váženého priemeru.
 5. Účastník je oprávnený zúčastniť sa na projekte, ak Prevádzkovateľ získal minimálne 5 hodnotení Účastníka. Analýza známok je konečná a nepodlieha žiadnemu odvolaciemu konaniu.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje, že bude analyzovať účastníkov projektu postupne, avšak vzhľadom na počet registrovaných podnikateľských subjektov nie je možné vykonať takúto analýzu súčasne. Účastníkov zúčastňujúcich sa na projekte nebude Prevádzkovateľ samostatne informovať o ich účasti.
 7. Účastník, ktorý splnil vyššie uvedené požiadavky a kvalifikoval sa na účasť v projekte, budú jeho údaje zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa www.zlatafirma.eu
 8. Účastníci sú kategorizovaní podľa Prevádzkovateľa na základe PSČ sídla ich podnikov a podnikateľskom profile.
 9. Ekonomický subjekt, ktorý nie je účastníkom projektu, má možnosť zapojiť sa do projektu podaním žiadosti prostredníctvom formulára žiadosti zverejneného na webovej stránke www.zlatafirma.eu . Takáto prihláška bude Prevádzkovateľom bezodkladne analyzovaná. Aby sa tento subjekt kvalifikoval na účasť v projekte, musí spĺňať kritériá uvedené v tomto odseku.
 10. Analýza vykonaná Prevádzkovateľom bez ohľadu na to, či je založená na nezávislej žiadosti alebo na základe iniciatívy Prevádzkovateľa, je bezplatný.
 11. Účastníci, ktorí sú víťazmi projektu, majú možnosť dobrovoľne si zakúpiť marketingový balíček. Prevádzkovateľ bude o víťazstve v projekte Účastníkov informovať telefonicky a počas tohto rozhovoru im poskytne ponuku na kúpu balíčka Zakúpenie akčného balíčka žiadnym spôsobom neovplyvňuje výsledky analýzy vykonanej prevádzkovateľom ani výhru stav projektu.
 12. Zloženie propagačného balíka je variabilné a závisí od vydania projektu. Informácie o zložení propagačného balíčka budú vždy zverejnené na stránke Prevádzkovateľa.
 13. Víťazi projektu, ktorí si zakúpili propagačný balíček, budú mať navyše možnosť použiť logo projektu vo svojich reklamných materiáloch, a to ako v elektronickej alebo fyzickej verzii.
 14. >
 15. Vlastníctvo a používanie propagačného balíka Účastníkom a zverejnenie údajov Účastníka na webovej stránke Projektu nie je základom pre prenos zodpovednosti za konanie účastníka projektu Prevádzkovateľovi. Účasť na projekte má výlučne marketingový a reklamný charakter a nemôže byť základom pre uplatňovanie nárokov voči Prevádzkovateľovi za samostatné konanie Účastníka projektu v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Účastník je výhradne zodpovedný za svoje činy a zbavuje Prevádzkovateľa zodpovednosti v tejto súvislosti.
 16. Ponuka na kúpu marketingového balíčka je účastníkovi projektu predložená buď na podnet Prevádzkovateľa alebo v dôsledku žiadosť účastníka.
 17. Akciový balík pripravuje Prevádzkovateľ individuálne pre Účastníkov a má personalizované prvky ako sú identifikačné údaje Účastníka (meno, právna forma).
 18. Subjekt, ktorý sa nestal víťazom v rámci projektu, si nemôže objednať akciový balíček. Akciový balík je účastníkom doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
 19. Účastník projektu súhlasí so zverejnením svojich firemných údajov na webovej stránke Projektu, ktoré sú dostupné vo verejných registroch a evidencii. Účastník má právo na požiadať o vymazanie svojich údajov z webovej stránky prevádzkovateľa, čo sa uskutoční ihneď po prijatí takéhoto oznámenia.
 20. Projekt organizuje Prevádzkovateľ v ročných vydaniach.
 21. Účastník, ktorý chce získať Cenu v nasledujúcom vydaní projektu a stať sa víťazom musí vždy spĺňať požiadavky uvedené v týchto pravidlách, najmä splniť podrobné kritériá projektu v každom nasledujúcom vydaní.

§4. Proces objednávania

 1. Účastník, ktorý vyhral projekt, má možnosť objednať si akciový balíček telefonicky alebo e-mailom.
 2. V prípade telefonickej objednávky obdrží Účastník zásielku kuriérom na dobierku alebo v prípade platby online obdrží Účastník akciový balíček zásielkou.
 3. < li> Prevádzkovateľ má možnosť poskytovať rôzne formy platieb a tieto formy meniť v akomkoľvek čase a rozsahu.
 4. Marektingový balíček bude Účastníkovi zaslaný do 5 pracovných dní od zadania objednávky (v prípade dobierky). V prípade zvolenia elektronickej platby bude marketingový balíček Účastníkovi zaslaný do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet Prevádzkovateľa.

§5. Reklamácie

 1. Reklamácie je potrebné nahlásiť prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy kontakt@zlatafirma.eu
 2. Reklamácie budú posúdené do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia
 3. Ustanovenia čl. 556 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 4. Ak má reklamná zásielka výrobnú vadu, Účastník je oprávnený po zvážení reklamácie opätovne zaslať marektingový balík do 5 pracovných dní od posúdenia reklamácie.
 5. W v prípade poškodenia akčného balíka kuriérom alebo pri preprave je Účastník oprávnený do 5 pracovných dní opätovne odoslať balík - bez nutnosti reklamácie.

§6. Vrátenie a odstúpenie od zmluvy

 1. Účastník má právo odstúpiť od zmluvy ihneď po prevzatí balíčka, najneskôr však do 7 dní od prevzatia balíčka . V prípade odstúpenia od zmluvy je účastník povinný podať písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy elektronickou formou na adresu kontakt@zlatafirma.eu a neporušený marketingový balíček zaslať späť na registračnú adresu prevádzkovateľa do 7 dní odo dňa prijatia zásielky.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zohľadnenie odstúpenia od zmluvy v prípade nedodržania lehoty uvedenej v bode 1 a z iných dôležitých dôvodov napriek dodržaniu lehoty - každé odstúpenie od zmluvy bude posudzované individuálne, a z dôvodu, že propagačný balíček je individualizovaný a je vyrobený na špeciálnu objednávku Účastníka, vrátane mena a adresy Účastníka natrvalo aplikovaných na propagačných materiáloch.

§7. Osobné údaje a doložka GDPR

 1. Prevádzkovateľ projektu v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 informuje, že správca osobné údaje sú Beautiful Company sp. z o.o. sp.k. so sídlom vo Vroclavi. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa osobných údajov:
  1. písomne ​​na adresu ol. Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław
  2. prostredníctvom e-mailovej adresy kontakt@zlatafirma.eu
 2. Správca osobných údajov určil údaje Protection Officer (DPO), na ktorého sa možno obrátiť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a výkonu práv súvisiacich so spracovaním údajov. Dotknutá osoba môže kontaktovať DPO nasledovne:
  1. písomne ​​na adresu ol. Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław
  2. prostredníctvom e-mailovej adresy kontakt@zlatafirma.eu
 3. Správca osobných údajov spracúva osobné údaje na tieto účely:
  1. vykonanie úkonov pred uzavretím zmluvy - príprava ponuky, predloženie ponuky na získanie akciového balíčka, účasť na Projekte, uzatvorenie zmluvy zmluva o obstaraní akčného balíčka, plnenie zmluvy o obstaraní akčného balíčka, výkon činností súvisiacich so službou projektu, zasielanie akčných balíčkov, zverejnenie údajov na webovom sídle správcu, vytvorenie zoznamu na propagáciu služieb a účastníkov reklamného projektu, podanie reklamácie podľa zmluvy na získanie akciového balíčka, nápravu, priamy marketing produktov a služieb vlastný správca - v prípade priameho marketingu vlastných produktov a služieb sa profilovanie nepoužije.
  2. potláčanie nekalej súťaže,
  3. posudzovanie sťažností a odvolaní týkajúcich sa služieb poskytovaných správcom, ako aj žiadostí a otázok adresovaných správcovi;
  4. analytické a štatistické;
 4. Príjemcom osobných údajov môžu byť aj subjekty poskytujúce IKT služby, subjekty spolupracujúce so správcom, subdodávatelia správcu, subjekty poskytujúce poštové služby, kuriérske služby, právne a účtovnícke služby, poistenie a bankovníctvo.
 5. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
 6. Právne základy spracúvania osobných údajov:
  1. spracúvanie údajov o podnikateľoch vyplýva z ustanovení zákona, napr. zákon z 25. februára 2016 o opakovanom použití informácií verejného sektora a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016;
  2. Spracovanie údajov je zamerané na informovanie ostatných účastníkov obchodných transakcií o obchodnej činnosti vykonávanej Účastníkmi, pričom sa zabezpečuje, aby mal každý prístup k spoľahlivým, dôveryhodným a transparentným informáciám, a to pri splnení požiadaviek kladených zákonom na používanie informovanie verejnosti;
  3. spracované údaje majú svoj zdroj vo verejných informačných službách, ktorými sú Centrálny register a informácie o hospodárskej činnosti pod dohľadom ministra rozvoja a Národný súdny register vedený ministrom spravodlivosti;
  4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vyhodnotenie podnikateľa pre účely účasti v Projekte, uzatvorenie zmluvy o získaní akciového balíčka,
  5. spracúvanie údajov nevyžaduje samostatný súhlas, pretože tieto údaje sú verejné, zverejnené vo verejných databázach a registroch a uskutočňuje sa na základe zákonom odôvodneného záujmu prevádzkovateľa osobných údajov, ako je priamy marketing vlastných produktov a služieb prevádzkovateľa, uplatňovanie nárokov na základe uzatvorenej zmluvy na získanie propagácie, analytický a štatistický balík;
  6. dodržiavanie zákonných povinností správcu údajov podľa poľského, európskeho a medzinárodného práva;
  7. súhlas keď sa vyjadruje dobrovoľne;
  8. analytické a štatistické;
 7. Osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, majú teda tieto práva:
  1. právo na prístup k svojim osobným údajom;
  2. právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov – v rozsahu, v akom sú spracúvané na účely priameho marketingu;
  3. právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená ich prijatie od správcu údajov v bežne používanom formáte a ich zaslanie inému správcovi;
  4. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov;
  5. právo odvolať súhlas – bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť úkonov vykonaných pred jeho odvolaním;
  6. v prípade automatizovaného rozhodovania právo napadnúť toto rozhodnutie, požadovať ľudský zásah na získanie rozhodnutia od jednotlivca;
 8. Vyššie uvedené práva sa budú vykonávať prostredníctvom prevádzkovateľa údajov alebo DPO.
 9. V prípade uzatvorenia zmluvy so správcom budú osobné údaje uchovávané do doby trvania projektu, trvania zmluvy, premlčania nárokov zo zmluvy alebo do uplynutia záväzku uchovávať údaje, vyplývajúce zo zákonných ustanovení, najmä daňových zákonov. V prípade udelenia príslušného súhlasu budú osobné údaje použité na účely uvedené v súhlase, a to až do jeho odvolania. Údaje budú spracúvané aj na analytické a štatistické účely po dobu 10 rokov.
 10. Poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy, získanie marketingového balíčka a plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov alebo neudelenie súhlasu bude mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy. Poskytnutie údajov na marketingové účely je dobrovoľné.

§8. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na webovej stránke Projektu www.zlatafirma.eu a sú platné do jeho zrušenia
 2. Tieto pravidlá môže vykladať iba Prevádzkovateľ.
 3. Sťažnosti a žiadosti týkajúce sa uplatňovania nariadení je potrebné predkladať prevádzkovateľovi.
 4. V prípadoch, ktoré nie sú vyriešené, platia príslušné ustanovenia poľského práva.
 5. < li> Akékoľvek spory vyplývajúce z aplikácie týchto pravidiel. Ktoré nie je možné riešiť zmierom, postupuje sa príslušnému spoločnému súdu pre Prevádzkovateľa
 6. Koordinátorom projektu je Adelina Sinc. Kontakt na Prevádzkovateľa je možné uskutočniť prostredníctvom e-mailu: kontakt@zlatafirma.eu alebo na registračnú adresu.
 7. Ustanovenia týchto pravidiel sú výlučné a uznanie ktoréhokoľvek z nich za neplatné neovplyvní záväznosť ostatných.
 8. Akékoľvek zmeny týchto pravidiel môžu byť vykonané formou uznesenia predstavenstva Prevádzkovateľa.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Projekt bez udania dôvodov a bez možnosti požadovať od neho náhradu alebo odškodnenie.